استاد محمدحسین صالحی:

وجود انسان کامل، وجودی است که همه عالَم را شامل است.

لذا همه نیازهای همه عالم، نیازهای اوست تا از هستی مطلق بگیرد و به عالَم بدهد.(واسطه فیض)

امام سجاد علیه السلام در مناجات خویش می فرمایند: انا اقل الاقلّین و انا اذل الاذلّین.

من کمترین کمتران و ذلیل ترین ذلیلان (نزد خدا) هستم.