استاد محمدحسین صالحی:


توبه؛

 بازگشت از چیزی که من نیستم 

و برگشت به چیزی که من هستم.