استاد طاهرزاده:

اگر زندگی شور ایمانی نداشته باشد،

و اگر ایمان شور زندگی نداشته باشد،

بشر چاره ای ندارد جز آنکه باید خودش را فریب دهد.